top of page

Information från Socialstyrelsen

Januari 1999, en ny tandvårdsreform avseende Uppsökande Verksamhet, (prop.1997/98:112).

Landstinget ansvarar för att uppsökande tandvård bedrivs enligt tandvårdslagen SFS1985:125 §8a, samt att arbetet bedrivs hos dem som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

Lagen gäller långtidssjuka vårdtagare, med ett omvårdnadsbehov av tillsyn tre gånger per dag och en gång per natt – biståndsbedömt.

Kravet är ett individuellt vårdbehov där individens allmänna tillstånd styr, och där tandvården avser att förbättra livskvaliteten samt förmåga att kunna tillgodogöra sig föda.

Funktionsnedsättningen ska innefatta vårdtagarens begränsning i att inse sitt behov av tandvård.

bottom of page